je bent hier:
NIEUWS
Nieuws: Artikel IFIC - 23 april 2018
'IFIC', ‘functieclassificatie’, woorden die verpleegkundigen achtervolgen
 
Aangemaakt op: 2018-04-20
Algemene informatie over IFIC voor verpleegkundigen werkzaam in de ziekenhuizen en thuisverpleging

Wat is IFIC vzw? 
IFIC vzw staat voor Instituut voor Functieclassificatie werd in 2002 opgericht met als doelstelling een nieuwe functieclassificatie in de non-profit te ontwikkelen en te ondersteunen. Het wordt uitsluitend beheerd door werkgevers en vakbonden, beroepsorganisaties zijn aldus geen betrokken partij. https://www.if-ic.org/nl/over-ons/beheerders

Waarover gaat het nu precies?

Op 11 december 2017 werden, na een voorbereiding van meerdere decennia door de sociale partners, in het Paritair Comité 330 twee collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) ondertekend; zijnde de ‘nieuwe sectorale functieclassificatie’. De ene CAO regelt de invoering van de nieuwe classificatie, de andere CAO regelt het nieuwe verloningssysteem. 


Voor alle gezondheidszorginstellingen?

Deze nieuwe functieclassificatie is van toepassing op 1 januari 2018 voor alle werknemers in de federale algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de thuisverpleging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, federale revalidatiecentra, forensische psychiatrische centra en de wijkgezondheidscentra. In totaal goed voor ongeveer 150.000 werknemers. 

De publieke instellingen of de Vlaamse non-profit instellingen zullen pas later volgen. Hiervoor zijn besprekingen lopende binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA). https://www.if-ic.org/nl/via/info-en-documentatie


Sectorfuncties opgesplitst in baremaklassen

Stap voor stap moeten nu alle functies in deze instellingen worden gekoppeld aan de 218 sectorfuncties die door IFIC werden opgesteld en inhoudelijk uitgebreid worden toegelicht in een functieomschrijving. Deze sectorfuncties worden vervolgens opgesplitst in 20 nieuwe IFIC baremaklassen. 

Opdat de sectorfuncties, waar verschillende loonbarema’s aan zijn toegekend, op een eerlijke manier met mekaar vergeleken kunnen worden, werd een weging ingebouwd dat berust op de volgende indicatoren: kennis en kunde, verantwoordelijkheid, probleemoplossend vermogen, communicatie en leidinggeven en verzwarende omgevingsfactoren. 

Op welke manier deze elementen zich tegenover mekaar verhouden en als het ware ten opzichte van mekaar doorwegen is op heden niet bekend gemaakt door IFIC. Kenmerkend aan de nieuwe loonbarema’s is dat de looncurve gedurende een loopbaan sneller stijgt in de eerste helft en stagneert naar het einde toe. Globaal zou iedere werknemer een stapje vooruit moeten gaan in deze nieuwe functieclassificatie.


Wat de komende jaren? 

De uitrol van IFIC voor alle werknemers tewerkgesteld in de gezondheidszorg is een meerjarenplan dat gefaseerd over verschillende begrotingsjaren zal worden toegekend door de Federale Overheid.  Fase 1 is gestart op 1 januari 2018. De tweede fase komt vermoedelijk in 2020.

Stappenplan fase 1

Om de functieclassificatie in te voeren, hebben de sociale partners in het Paritair Comité procedures afgesproken:

Stap 1: Begeleidingscommissie en interne beroepscommissie:

De invoering van de classificatie wordt begeleid door een commissie. In deze begeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers vanuit de werkgever en de vakbonden.  Deze toewijzingen worden besproken in de begeleidingscommissie die daar een advies over geeft. De besprekingen zijn gestart op 15 maart 2018. Tegelijk met de begeleidingscommissie wordt ook een interne beroepscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden. Indien een medewerker bezwaar aantekent tegen de toewijzing van zijn functie, zal de interne beroepscommissie deze behandelen.

Stap 2: Communicatie over nieuwe barema:

Uiterlijk op 30 april 2018 ontvang iedere werknemer van zijn werkgever informatie over jouw functietoewijzing, huidig barema en nieuw barema (eerste fase). Ook zal je info (gedetailleerde loonberekeningen) krijgen over wat dit betekent gedurende de volgende jaren van je loopbaan.

Stap 3: Keuze maken

Als medewerker moet je een keuze maken. Ofwel kies je om niet over te stappen. Ofwel kies je om wel over te stappen. Eenmaal je kiest voor het nieuwe barema kan je niet terugkeren naar je oude barema. Als je nu niet kiest, kan je in een volgende fase, die afhankelijk is van de financiering door de overheid, alsnog beslissen om over te stappen naar je nieuwe barema. Niet kiezen vóór 30 juni 2018 betekent automatisch behoud van huidig barema.

Stap 4: Niet akkoord met functie toewijzing

Als je niet akkoord gaat kan je een interne beroepsprocedure starten. Dit doe je voor 30 juni 2018. De interne beroepscommissie buigt zich dan over jouw vraag en bezorgt jou een antwoord. Indien je nog steeds niet akkoord kan gaan is er een externe beroepsprocedure. Deze moet starten door beroep aan te tekenen bij de externe beroepscommissie binnen de 15 dagen van kennisname van antwoord van de interne beroepscommissie en ten laatste op 15 oktober 2018.

Stap 5: Uitbetaling

De nieuwe barema’s zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Als je akkoord gaat met de jou toegewezen functie en het bijhorende barema, krijg je uiterlijk eind oktober een retro-actieve regularisatie van het loon.

Belangrijk om weten:
  1. De huidige functieomschrijving is bepalend bij de toewijzing aan de nieuwe functieclassificatie;
  2. Verpleegkundigen met een Bijzondere Beroepstitel of Bekwaamheid mogen in de eerste fase niet kiezen! Zij behouden de huidige loonvoorwaarden incl. de premies;
  3. Niemand mag door de toepassing van IFIC loonverlies lijden;
  4. Vanaf 1/1/2018 worden geen nieuwe premies BBT en BBK meer toegekend. Iedereen die op 31/12/2017 recht had op de premie behoudt wel dit recht. 

Meer weten over IFIC? 


Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg