je bent hier:
NIEUWS
IFIC - Gevaar voor versnippering en onbegrip
 
Aangemaakt op: 2018-04-20
"Verwonderlijk dat de denkwijze functieclassificatie-model niet is doorgetrokken bij de effectieve uitrol van IFIC."
Standpunt NVKVV inzake de nieuwe sectorale functieclassificatie

Was de nieuwe sectorale functieclassificatie noodzakelijk? 

De functieclassificatie voor 11 december 2017 heeft ongeveer 40 jaar standgehouden en was sterk verouderd. Zo waren bepaalde functies niet meer op het werkveld bestaande, denk maar aan een klerk of een stenotypist. Bijkomend konden nieuwe functies die noodzakelijkerwijze door het werkveld in het leven werden geroepen niet worden toegevoegd. Dit gaf aanleiding tot het toekennen van uiteenlopende barema’s, waardoor een structurele bijsturing noodzakelijk was. 

NVKVV betreurt wat in voege is voor alle werknemers  

Oorspronkelijk was gesteld dat de nieuwe sectorale functieclassificatie enkel van toepassing zou zijn voor de medewerkers van de zorgafdelingen. Echter werd dit niet weerhouden door de vakbonden, waardoor de maatregel voor alle werknemers in de gezondheidzorg geldend is geworden. Dit standpunt werd door de vakbonden bekrachtigd door de stelling dat iedereen die in de gezondheidssector werkt  zijn steentje bijdraagt; dus ook onthaalbedienden, techniekers, elektriciens,… Dit is een beslissing die het NVKVV betreurt en die de attractiviteit van het verpleegkundig beroep niet ten goede komt. Gegarandeerd gezien door deze brede uitspreiding (budgettaire impact) de uitrol gefaseerd verloopt en deze implementatie gepaard gaat met wijzigingen in het attractiviteitsplan voor verpleegkunde. Eind 2015 werd hiertoe door de bevoegde ministers beslist om aan verpleegkundigen geen nieuwe premies voor BBT en BBK toe te kennen. 


NVKVV ondersteunt de principes van de functieclassificatie 

Het NVKVV ondersteunt de principes waarop de sectorale functieclassificatie zijn gebaseerd, namelijk, een model waar verloning gebaseerd is op verworven competenties en verantwoordelijkheden. Volgens dit principe werd ook in de Federale Raad voor Verpleegkunde in de zomer van 2017 een duidelijke functieclassificatie en differentiatie voor verpleegkundigen uitgewerkt. 

Echter moet het NVKVV vaststellen dat zowel de sectorfuncties als de functieomschrijvingen die vandaag door IFIC worden opgelegd verouderd zijn en niet aangepast zijn aan de meest recente evoluties in het werkveld. Zo zijn enkele functies ontbrekende en/of evenaren de gehanteerde functieomschrijvingen de complexe realiteit niet meer.     


Gevaar voor versnippering en onbegrip 

Wanneer men de uitrol van de sectorfuncties nader bekijkt, dan wordt duidelijk dat IFIC niet gekozen heeft voor het functieclassificatiemodel dat werd goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde in juli 2017, waarbij  men voor alle verpleegkundigen een generiek startbarema wenst, ongeacht de dienst van tewerkstelling. Doorgroeimogelijkheden binnen verpleegkundige functies met het oog op honoreren van verworven competenties en verantwoordelijkheden zijn vervolgens in dit classificatiesysteem voorzien. Deze gedachtegang stemt overeen met de basisprincipes waarop de nieuwe sectorale functieclassificatie is gebaseerd. Verwonderlijk dat deze denkwijze niet is doorgetrokken bij de effectieve uitrol van IFIC. 

Op heden schept de ongelijkmatige indeling van alle verpleegkundigen, in functie van de dienst van tewerkstelling en de niet-transparante weging, voor veel versnippering, discussie alsook onbegrip op het werkveld. Concurrentie tussen verpleegkundigen groeit en kan geen halt toegeroepen worden doordat bepaalde logische, hierop volgende gedachtegangen, niet kunnen worden geobjectiveerd alsnog verklaard; door welke persoon dan ook. 

De opzet van de overheden om in te zetten op een ruimere mobiliteit van verpleegkundigen binnen de zorginstellingen over alle sectoren heen, waar de afschaffing van de BBT en BBK onderdeel van uitmaakte, wordt hiermee teniet gedaan. 

Is de nieuwe sectorale functieclassificatie onherroepelijk? 

IFIC heeft als doelstelling vooropgesteld om de nieuwe sectorale functieclassificatie up-to-date te houden en heeft hiervoor een onderhoudsprocedure opgesteld. 

Voor 30 juni 2018 kunnen voorstellen worden ingediend via de werkgevers en vakbonden. Werk aan de winkel dus! 


Werkgroepen NVKVV zetten actieve stappen 

NVKVV heeft 19 werkgroepen die allen een verschillende specialisatie vertegenwoordigen. Het NVKVV roept hen op de ontwikkelingen binnen IFIC op de voet op te volgen en de nodige stappen te ondernemen om functieomschrijvingen up-te-daten aan de realiteit en de hieraan noodzakelijke vraag te stellen aan IFIC om wegingsscore’s te laten herzien. https://www.if-ic.org/nl/pc-330/functiewijzer#Verpleging%20-%20verzorging

De werkgroep infectiebeheersing NVKVV (WIN) is op deze manier er reeds in geslaagd om na veelvuldig overleg een gedragen advies met partnerorganisaties over de taalgrenzen heen op te stellen en voor te leggen aan IFIC. Het kan een inspiratiebron zijn voor andere verpleegkundigen. Lees document.  


NVKVV roept haar leden op kritisch te zijn 

NVKVV roept haar leden op om zelf toe te zien op de beschikbare functieomschrijvingen op de website van IFIC en na te gaan welke functieomschrijving het best bij zijn of haar functie past. De verpleegkundige kan dan zelf nagaan of de werkgever voor 30 april 2018 ook deze omschrijving voorstelt of een andere omschrijving oppert. In beroep gaan is mogelijk. Verpleegkundigen, wees aldus kritisch en lees alles grondig na! 

Schema procedure van toepassing voor werknemers in dienst op 30/04/2018: hier

Lees de algemene informatie over IFIC van het NVKVV: hier

We houden jullie verder op de hoogte! 
Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)
OCMW - Sint-Laureins
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE voor de Dienst Dialyse (M/V)
Europaziekenhuizen - sites St. Elisabeth, St. Michiel en Bella Vita in Waterloo
Verpleegkundige/technoloog Medische Beeldvorming
UZ Gent
Hoofdverpleegkundige (voltijds) m/v (BV5)
Woonzorgcentrum Herfstvreugde Londerzeel
Stafmedewerker Zorg / Soft HR
PTC Rustenburg