je bent hier:
NIEUWS
IFIC - Reacties uit het beleid
 
Aangemaakt op: 2018-06-11

Wat werd reeds vanuit het NVKVV gecommuniceerd?  

Op 20 april 2018 communiceerde het NVKVV verduidelijkende informatie over de totstandkoming en procedures inzake IFIC. Het NVKVV liet hierbij niet na een kritisch standpunt te formuleren en de tekorten en onduidelijkheden die op heden in het IFIC systeem aanwezig zijn te onderstrepen. Deze communicatie werd ook door de pers opgepikt en resulteerde in enkele referenties naar het NVKVV. Verdere informatie en opvolging werd aan de NVKVV lezers beloofd. 

Welke stappen heeft het NVKVV reeds ondernomen? 

Op 7 mei 2018 werd er een eerste schrijven overgemaakt vanuit de werkgroep infectiebeheersing (WIN) met de vraag de aanpassing van de bestaande functieomschrijving ‘verpleegkundig ziekenhuishygiënist’ door te voeren. Op 8 mei 2018 is een 2de schrijven vertrokken vanuit de werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming met de vraag een nog niet bestaande functieprofiel op te nemen in de functieclassificatie van IFIC, zijnde ‘verpleegkundige medische beeldvorming’.  Op 14 mei 2018 heeft het NVKVV een eerste antwoord van IFIC mogen ontvangen op de brief van WIN, gevolgd door een 2de algemeen antwoord op 31 mei 2018. 

Op 30 mei 2018 heeft op uitnodiging van het kabinet De Block een overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van onze Franstalige en Nederlandstalige collega-verpleegkundigen, waarop ook het NVKVV aanwezig was.

Belangrijke elementen uit de brieven en het overleg.

  • IFIC is een evolutief verhaal en hecht belang aan de input van het werkveld. 
  • IFIC heeft reeds bij de ondertekening van de CAO’s in 2016 en 2017 een onderhoudsprocedure voorzien: (1) toevoegen ontbrekende functies en (2)    actualisatie van bestaande functies. Start onderhoudsprocedure tweede helft van 2018. 
  • Alle voorstellen en bemerkingen worden voorgelegd aan het sociaal overleg, bestaande uit werkgevers (koepelorganisaties zoals Zorgnet-Icuro, VERSO, …) en vakbonden (LBC-NVK, ACLVB,…). Zij beslissen wat weerhouden wordt en wat niet. 
  • Een functieomschrijving doet geen uitspraak over de plaats van een functie in het organigram van een zorginstelling en vertrekt niet verhoudingsgewijs   vanuit de huidige financiering van een bepaalde functie tegenover een andere functie. De nadruk ligt op de functie-inhoud
  • IFIC-barema’s zijn sectorale minimumlonen, alle werkgevers en werknemers zijn vrij al dan niet een hogere verloning te onderhandelen. 

Methodologie IFIC blijft een vraagteken

De methodologie waarop de indeling van verpleegkundigen volgens de dienst van tewerkstelling is gebeurd blijft in de communicatie van IFIC als op de website van IFIC onduidelijk en niet voldoende transparant. NVKVV herhaalt daarmee de volgende paragraaf uit haar communicatie van 20 april 2018: “Op heden schept de ongelijkmatige indeling van alle verpleegkundigen, in functie van de dienst van tewerkstelling en de niet-transparante weging, voor veel versnippering, discussie alsook onbegrip op het werkveld. Concurrentie tussen verpleegkundigen groeit en kan geen halt toegeroepen worden doordat bepaalde logische, hierop volgende gedachtegangen, niet kunnen worden geobjectiveerd alsnog verklaard; door welke persoon dan ook.” 

Bovendien is het van belang dat met een actuele functieomschrijving wordt gewerkt die overeenstemt met de huidige functieomschrijvingen die gehanteerd worden in de verschillende sectoren.

NVKVV vraagt met nadruk aan de sociale partners als het beleid de weging, op basis waarvan de functieprofielen werden gekoppeld aan barema’s, transparant te communiceren. De huidige omschrijving van het aantal interviews met werknemers, samenwerking met werknemers en werkgeversorganisaties om functieomschrijvingen op te stellen en wegingscriteria te bepalen is onvoldoende om haar leden voldoende en bevattelijk te informeren.     

Doelstelling IFIC – Specifieke impact voor verpleegkundigen 

In 2010 werd omwille van het nijpend tekort aan verpleegkundigen het attractiviteitsplan voor verpleegkundigen opgesteld door toenmalig minister van Volksgezondheid en sociale zaken L. Onkelinx. De invoering in 2011 van premies bij het behalen van een BBK en BBT maakten onderdeel uit van dit plan. Een beperkte groep verpleegkundigen werd op deze manier een uitzonderling binnen de gezondheidszorgberoepen die een extra premie kregen wanneer ze zich bijschoolden. De keuze voor selectieve premies zou nooit volledig gedragen geweest zijn noch door de werkgevers noch door de werknemers. De vrees van de werkgeverskoepels was de toenemende hoge kost voor de premies, het toenemende aantal nieuwe BBT en BBK en mindere mobiliteit en inzetbaarheid van verpleegkundigen alsook meer versnippering onder verpleegkundigen. Ook voor geledingen van verpleegkundigen was de arbitraire keuze voor sommige domeinen onbegrijpbaar.

Bijgevolg heeft IFIC als doelstelling een meer geactualiseerd sectoraal systeem van verloning te bewerkstelligen met een meer gelijkmatige aanpak tussen de verschillende zorgberoepen en andere functies die binnen de zorginstellingen werken. De verpleegkundige hiërarchische functies zijn explicieter opgenomen in IFIC dan bij alle andere zorgberoepen en/of functies. 

Twee belangrijke elementen uit gemaakte keuzes in het verleden maakt dat IFIC botst met de  verwachtingen en gedachtegangen van verscheidene verpleegkundigen die vandaag reeds tewerkgesteld zijn. (1) IFIC maakt komaf met de BBT en BBK en (2) IFIC lijkt in de eerste fase onvoldoende rekening te houden met het valoriseren van de zorgzwaarte en met het verder investeren in de attractiviteit van het verpleegkundig beroep. Zeker gezien de uitrol over niet enkel zorgberoepen en gezien de specifieke problematiek van het onrealistische aantal patiënten per verpleegkundige te verzorgen, het steeds toenemende nijpende tekort aan verpleegkundigen en de toenemende werkdruk.

Toch garandeert IFIC alsook het kabinet De Block dat het merendeel van alle verpleegkundigen met de uitrol meer zullen verdienen. Bijkomend zal niemand, die reeds werkende is, omwille van de mogelijkheid om niet in IFIC over te stappen, minder verdienen. 


Waartoe verbindt het beleid zich in haar communicatie?  

  1. Op basis van de input van het werkveld  zullen een aantal functieomschrijvingen onder de loep worden genomen en zal IFIC niet nalaten deze af te toetsten bij de betrokken partijen. Hierbij zouden ook beroepsorganisaties worden geconsulteerd. 
  2. IFIC zal bij de implementatie van IFIC in de publieke instellingen of Vlaamse non-profit instellingen (periode van implementatie nog niet gekend) rekening houden met de huidige opmerkingen en zoveel als mogelijk proberen kinderziekte te voorkomen die zich vandaag bij de implementatie binnen de federale algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en thuisverpleging voordoen. 
  3. Het kabinet De Block erkent verpleegkunde als een knelpuntberoep. Aangezien een aantrekkelijke verloning belangrijk is om meer mensen aan te zetten om te starten als verpleegkundige, lijkt het misschien aangewezen om naar aanleiding van de aanvang van een volgende fase in de uitrol (19 of 20) een nog sterkere nadruk te leggen op de groep van de verpleeg- en zorgkundigen.   
  4. Functieomschrijvingen zullen in de toekomst niet worden gebruikt om de indeling voor wat betreft de zware beroepen tot stand te brengen. De criteria zware beroepen worden bepaald door de Minister van Pensioenen in overleg met de sociale partners en na goedkeuring door de federale regering.  
BRIEVEN EN PROCEDURES 

Lees hier de procedure IFIC van toepassing voor werknemers in dienst op 30 april 2018

Lees hier het antwoord van IFIC op de brief WIN ‘verpleegkundig ziekenhuishygiënist’ 14 mei 2018

Lees hier het algemene antwoord van IFIC op 31 mei 2018 

FORMULIEREN IFIC 

Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?