je bent hier:
NIEUWS
Actua 20-11-2019
Extra federaal budget voor verpleegkundigen
 
Aangemaakt op: 2019-11-17
Moet effectief voelbaar zijn op de werkvloer
Eind oktober 2019 werd plots door het federale parlement een extra budget vrijgemaakt specifiek voor verpleegkundige functies met als doelstelling meer verpleegkundigen aan het bed van de patiënt. De boodschap die we verschillende malen hebben uitgestuurd voor de verkiezingen en ook erna hebben daadwerkelijk gehoor gevonden bij de politieke partijen. Goed nieuws dus! 

Op heden is nog niet duidelijk of dit budget al dan niet daadwerkelijk zal kunnen worden vrijgemaakt. Ook niet is bepaald waaraan de gelden precies zullen worden gespendeerd en hoe deze zullen worden ingebed in de ziekenhuizen. Evenzeer is niet uitgeklaard of de gelden naar zowel de private ziekenhuizen als de publieke ziekenhuizen zullen gaan, en of de thuisverpleging al dan niet wordt meegenomen. Vervolgens is er op heden ook geen zekerheid of dit budget een uitrol zal kennen voor de resterende 2 maanden november en december van 2019 én of het budget eventueel zal worden verdaagd naar 2020. Ook over de vraag: Wat na 2020? Is niets beslist. 

In opdracht van het federale parlement werd een specifieke commissie samengesteld om deze vragen uit te klaren. Deze heeft voor het eerst plaatsgevonden op 6 november 2019. NVKVV heeft de discussies voor jullie ter plaatse op de voet gevolgd. 

Als beroepsorganisatie wensen we ons niet uit te spreken over welke methode de voorkeur moet genieten om de gelden in de zorginstellingen in te bedden (via sociale Maribel, een specifiek fonds of binnen het budget financiële middelen van de ziekenhuizen BFM). Aan elke methoden zijn voor- en nadelen verbonden die gekoppeld zijn aan risico’s op onder-financiering en sterk fluctuerend zijn in functie van de interne samenwerkingsverbanden tussen vakbonden en directies binnen de zorginstellingen. Welke voorkeur te genieten is dus zeer lokaal verschillend. Bijkomend betreft dit een zeer technisch dossier waarvoor de bevoegde federale overheidsdiensten over de nodige expertise beschikken. 

Wel kunnen we ons uitspreken over wat de verwachtingen zijn van het extra budget en mogelijke pistes aan wat het kan worden besteed. Hierbij voorop gesteld het algemene belang van een verpleegkundige die iedere dag de zorg opneemt voor een grote groep van patiënten en hierdoor sterk onder werkdruk staat met alle gevolgen vandien voor het welbevinden op de werkvloer en de kwaliteit van zorg voor de patiënten.  

Voorwaarden:

1. Meer verpleegkundigen op de werkvloer.  

Vandaag ligt het gemiddelde aantal patiënten per verpleegkundige op bijna 11 patiënten. We wensen dit te verlagen naar het Europees gemiddelde van 8 patiënten per verpleegkundige. Lees studie KCE – RN4cast. 

2. De verlaging van het aantal patiënten per verpleegkundige moet reëel voelbaar zijn voor de verpleegkundigen op de werkvloer. 

Vandaag worden veel verpleegkundigen reeds bovenop de wettelijke personeelsnorm door ziekenhuizen zelf gefinancierd via afdrachten door de artsen of andere financiële bronnen. Dit was ook noodzakelijk gezien deze wettelijke personeelsnormen sinds de jaren ’60 niet meer werden aangepast, de zorgvraag inmiddels sterk is toegenomen en men niet wenst in te binden in kwaliteitsvolle zorg. Algemeen wordt verwacht dat het extra budget dat nu wordt vrijgemaakt door de federale regering in de eerste plaats zal worden gebruikt om het financiële tekort weg te werken dat door de ziekenhuizen reeds vele jaren door afdrachten wordt gefinancierd.  De verpleegkundige aan de basis op dienst zullen dus misschien niet altijd extra collega-verpleegkundigen kunnen verwelkomen op de werkvloer. De middelen die nu federaal worden vrijgemaakt zijn bijkomend ontoereikend om de volledige behoefte te dekken. 

3. Controleorgaan of accuraat register van het aantal FTE verpleegkundigen die vandaag en na ontvangst extra budget tewerkgesteld zijn binnen de ziekenhuizen. 

Enkel zo kunnen we erop rekenen dat onder verantwoordelijkheid van verpleegkundige directies de aanstelling van meer verpleegkundigen verzekerd is.   

4. Financiering van een inloopperiode van 3 tot 6 maanden voor intredes. 

Wanneer verpleegkundigen nieuw starten is het zeer verschillend per ziekenhuis/ dienst of een inlooptijd al dan niet is voorzien. Ook de duur van deze inlooptijd is zeer verschillend; als deze al bestaande is. Het onmiddellijk inzetten van intreders binnen de voorziene wettelijke norm is zeker geen uitzondering. Hierdoor komt de noodzakelijke ruimte voor opleiding onder druk voor zowel de intredende verpleegkundige als voor de collega’s die mee instaan voor het opleiden van de intreder. Vandaag valt deze inloopperiode buiten de financiering.  

5. Ingaan op noodzaak van de interprofessionele doelstelling van 5 vormingsdagen per jaar per FTE.

Op heden kan in meerdere ziekenhuizen aan deze doelstelling amper tegemoet worden gekomen door een gebrek aan middelen: financieel in functie van de inschrijvingsgelden en menselijke middelen in functie van de continuïteitsgarantie op dienst. Daarom aansluitend opnieuw een verwijzing naar de eerste voorwaarde van deze nota: de noodzaak aan voldoende verpleegkundigen zodat verpleegkundigen op dienst kunnen worden vervangen tijdens vormingsmomenten. Zo wordt ook tegemoet gekomen aan de vereiste inzake aantoonbare bekwaamheid m.b.t. de federale goedgekeurde kwaliteitskaderwet.

6. Garantie op 2 weken verlof na mekaar zonder het risico opgeroepen te worden 

De aanwerving van meer verpleegkundigen maakt het op dienst mogelijk meer garantie te bieden op 2 weken verlof mekaar, zonder de kans opgeroepen te kunnen worden. Op heden wordt frequent aan de verpleegkundigen gevraagd of ze hun verlof opnemen in het binnen of buitenland. Bij tekorten kunnen zij die in het binnenland verlof opnemen opgeroepen worden om te komen werken. 

7.Thuisverpleging kan met dit federale budget niet worden weggelaten. 

Omwille van de verkorte ligdagen is er een verschuiving van de zorgzwaarte richting de thuisverpleegkundigen. 

8 .Voor de zorginstellingen zoals de woon en zorg centra, gehandicaptenzorg als diensten voor geestelijke gezondheidzorg ook extra budget te voorzien.  

Zij vallen nu buiten dit extra federale budget omwille van de bevoegdheidsverdeling.


9. Inzetten op meer verpleegkundigen voor de mobiele diensten

Vandaag is er onder financiering voor deze diensten en winnen deze meer en meer aan belang gezien de verkorte ligdagduur. 


Concrete cijfers en weetjes op een rij:
  1. Budget : 67 miljoen per maand startend vanaf november 2019 of 402 miljoen per kalenderjaar
  2. Geen structurele financiering op heden voorzien. Wat na 2021?  
  3. Geschatte aanwerving: 5700 - 6600 verpleegkundigen in België 
  4. Is federaal budget, dus geen impact op zorginstellingen zoals de woonzorgcentra 
  5. 20 november komt de commissie opnieuw samen voor besluitvorming. De snelheid waarmee de commissie werkt zal bepalend zijn voor de periode waarin de gelden al dan niet vrij zullen worden gemaakt. Terug naar overzicht
Geen artikels aanwezig.
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?