Nieuws NVKVV
Terug

Vaccinatie studenten

Artikelen en omzendbrief uitgelicht

Bij een studentenstage is er sprake van een stageovereenkomst en dus niet van een arbeidsrelatie. De drie partijen zijn de student-stagiair, het bedrijf of de instelling waar je stage loopt en de onderwijsinstelling. Strikt genomen wordt hier dus niet gesproken over werknemer en werkgever.

Artikelen I.4-41 en I.4-42 van de codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 maken duidelijk dat de werkgever ten aanzien van stagiairs, leerlingen en studenten om die te onderwerpen aan een gepast gezondheidstoezicht. Daarnaast is het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk hier van groot belang. Artikelen X.3-3.- § 1 en X.3-4.- § 1 bepalen dat de werkgever een analyse moet uitvoeren van de risico’s waaraan de jongere, waaronder een stagiair / student valt,  bij hun arbeid blootgesteld zijn en die moet dan ook de nodige preventiemaatregelen treffen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid.

Een omzendbrief van 24/02/2016, die principieel niet bindend is, heeft het dan weer over een stagegever in plaats van werkgever. Daarin wordt gesteld dat de stagegever, de aanbieder van de werkplek, een risicoanalyse moet opmaken en op basis daarvan, indien nodig, preventiemaatregelen moet nemen. Bovendien moet er gemeld worden of en zo ja welke vaccinaties er moeten gebeuren. Er is enkel een vrijstelling voor het gezondheidstoezicht mogelijk indien de stagiair beschikt over een attest waaruit blijkt dat hij/zij minder dan 5 jaar geleden werd onderworpen aan medisch schooltoezicht. Het is van groot belang dat de eerste stagegever ervoor zorgt dat, indien er gezondheidstoezicht vereist is, de leerling-stagiair een voorafgaande gezondheidsbeoordeling ondergaat. Bij een volgende stageplaats zal de beoordeling dan enkel moeten gebeuren indien er sprake is van een nieuw risico waarvoor nog geen gezondheidsbeoordeling gebeurde. 

Volgens de juridische adviesgroep NVKVV kan hieruit kan afgeleid worden dat de stageverlenende instelling de verantwoordelijkheid draagt voor de eventuele vaccinaties. De onderwijsinstelling is natuurlijk wel medeverantwoordelijk aangezien elke onderwijsinstelling een zo veilig mogelijke stageplaats wil aanbieden aan de studenten.

Lees hier meer:

________________________________________
Omzendbrief  inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3 van 24/02/2016.