Nieuws NVKVV
Terug

Loonsverhoging en arbeidsvoorwaarden

Structureel federaal gefinancierd

Al jarenlang pleit het NVKVV voor financiële structurele maatregelen. De KCE-studie 325A betreffende verpleegkundige bestaffing die het NVKVV in 2018 had aangevraagd, toonde eind 2019 aan dat bepaalde ziekenhuisdiensten niet de nodige verpleegkundigen kunnen financieren om een veilige en  kwaliteitsvolle zorgverlening te garanderen. Het bracht – net voor de coronapandemie – een structurele financiële maatregel voor de federale zorginstellingen van 402 miljoen euro in een stroomversnelling. In volle coronapandemie volgende een tweede structurele financiering van 600 miljoen euro.

Het NVKVV heeft een identieke onderzoeksvraag ingediend voor de woonzorgcentra in 2019 en voor de centra voor geestelijke  gezondheidszorg in 2020. 

Over welke structurele federale maatregelen het precies? Wie heeft er recht op en wanneer zullen ze worden uitbetaald?

 • 7 juli 2020 - 600 miljoen euro 
 • 16 juni 2020 - 402 miljoen euro – ‘Zorgpersoneelsfonds’ (lees onderaan deze pagina)

Word lid van het NVKVV en steun de werkgroepenregionale netwerken als gemandateerden NVKVV in het sprokkelen van deze informatie voor jou. KLIK HIER. 

7 juli 2020 - 600 miljoen euro 

Wie financiert? 
Federaal begrotingsbudget.

Welke bedragen? 
 • 500 miljoen euro naar de verhoging van de lonen in de sector 
 • 100 miljoen euro naar de verbetering van de arbeidsomstandigheden

Lees hier communicatie NVKVV op 6 juli 2020 met de boodschap zeer tevreden te zijn met deze historische maatregel met een grote MAAR dat verwijst naar de toenemende ongelijkheid tussen de Vlaamse en federale gefinancierde zorginstellingen. Vandaag werd inzake door het Vlaamse parlement een structurele financiering van 577 miljoen euro goedgekeurd. 

500 miljoen euro 

Wanneer een loonsverhoging in de sector? 
 • De loonschalen (vastgelegd in IFIC van 2017) worden volledig toegepast aan 100% vanaf 1 juli 2021. Tweede fase uitrol IFIC. Wat zal resulteren in een loonsverhoging dat varieert van 3-4 procent, voor sommige werknemers 5 tot 8 procent. Hierdoor zal ook het loonverschil tussen verpleegkundigen met een BBT of BBK grotendeelds worden weggewerkt en zullen vrijwel alle verpleegkundigen in IFIC worden ingeschaald.  
 • Erkenning van elders verworven competenties zodat meer mensen kunnen werken in de zorgsector
 • Op termijn een volwaardige dertiende maand

Voor wie een loonsverhoging? 
 • Federale zorginstelling, alle werknemers die tewerkgesteld zijn in het ziekenhuis, ongeacht hun beroep, functie of dienst van tewerkstelling
 • Personeel tewerkgesteld in de diensten voor thuisverpleging  

100 miljoen euro

Welke kwalitatieve verbeteringen arbeidsvoorzieningen zijn voorzien?  
Het pact bevat volgende elementen en worden komende maanden verder uitgewerkt in sociale akkoorden: Communicatie citaat hier.

a. Verdere uitwerking van cao’s en collectieve akkoorden rond:
 • 3 weken opeenvolgende vakantie
 • Individuele vorming
 • Vorming voor werknemersvertegenwoordigers
 • Stabielere en betere arbeidsovereenkomsten, uurroosters
 • Preventie en bestrijding burn-out
 • Sociale partners kunnen nagaan hoe uitstroom kan voorkomen worden en de combinatie werk-privé te verbeteren

b. Preventieve maatregelen in geval van een gezondheidscrisis
 • Voorzien beschermingsmateriaal (strategische voorraden)
 • Middelen voor omscholen personeel om in te zetten op ad hoc –afdelingen

c. Verbeteren van de organisatie om buitensporige werkdruk en hoge intensiteit van het werk te verminderen
 • Andere normen voor aantal verpleegkundigen en ander beroepsgroepen om werkbelasting te beheersen.
 • Uitbouw van multidisciplinaire mobiel equipes om in vervanging te kunnen voorzien. 
 • Middelen van het zorgpersoneelsfonds en de bijkomende middelen van sociale Maribel (400 miljoen euro) kunnen hiervoor worden gebruikt.
 • Eindeloopbaanmaatregelen
 • Verhoging van tweede pensioenpijler


16 juni 2020 – Structureel 402 miljoen euro – ‘Zorgpersoneelsfonds’ 

Wie financiert? 
Federale overheidsbegroting voor het aanwerven van extra zorgpersoneel (verpleegkundigen en ondersteunend personeel).

Wanneer uitbetaald? 
De verdeling van de middelen onder de federale zorginstellingen is uitgemaakt. De uitbetaling van deze middelen kan pas volgen na publicatie van een toebehorend KB. Er wordt op begin 2021 gemikt, waarop vervolgens de budgetten op 1 juli 2021 kunnen worden vrijgegeven via het Budget financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen. De Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) is gevraagd betreffende advies te verlenen. Het vraagt o.a. aan de regering om de financiële middelen die voor 2020 waren voorzien alsnog via een ‘one shot’ beschikbaar te stellen aan de ziekenhuizen. Het federale parlement moet inzake nog een beslissing nemen.  

Welke zorginstellingen?
 • Het grootste deel van het budget gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering als de psychiatrische ziekenhuizen waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. 
 • Ongeveer 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. 
 • Voor thuisverpleegkundigen (zelfstandigen en in dienstverband) is er 16 miljoen euro beschikbaar. 
 • Ongeveer 42 miljoen euro gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs.

Extra verpleegkundigen aanwerven op welke diensten? 
Op dit moment is er nog geen beslissing genomen en het KB met uitvoeringsbesluiten nog niet gepubliceerd. 
Volgende prioriteiten worden verwacht:

1. Verhoging van de verpleegkundige norm met 10%, zodat gemiddeld één voltijds equivalent per zorgeenheid of zorgafdeling kan worden ingeschakeld. 
Dit zou kunnen betekenen dat hoofdverpleegkundigen buiten de norm worden gesteld. De werkgroep hoofdverpleegkundigen van het NVKVV vraagt uitdrukkelijk om tegemoet te komen aan deze vraag en deze alsnog specifiek te benoemen in het koninklijk besluit. Deze voorwaarde acht zij absoluut noodzakelijk indien naast de specialistische functies, ook de hoofdverpleegkundige functies aantrekkelijk willen houden en ook zij de kans krijgen om zich voortaan op hun kerntaken toe te spitsen. 

2. Het overige budget kan worden gebruikt om ondersteunend personeel voor verpleegkundigen aan te werven, zodat zij zo veel mogelijk worden ontlast van niet-zorgtaken of logistieke en administratieve taken. We denken hierbij aan maaltijdbedeling, het afhalen van medicatie enzovoort. 

3. De extra middelen moeten traceerbaar zijn in het BFM en dus resulteren in een personeelsregister, zodat ze niet kunnen verdampen in het geheel van de ziekenhuisfinanciering. De verantwoordelijkheid moet daarvoor uitdrukkelijk bij het verpleegkundige departement worden gelegd, wat het toezicht en de transparantie verhoogt. Uiteraard is een jaarlijkse evaluatie aan de orde.