Nieuws NVKVV
Terug

Evaluatie gebruik Zorgpersoneelfonds

Middelen 2019-2020

Uiterlijk op 31 maart 2021 wordt de wijze waarop de door de wet voorziene middelen zijn toegewezen, de gecreëerde arbeidsplaatsen en de wijze waarop het sociaal overleg heeft plaatsgevonden, onderworpen aan een evaluatie door de Koning in overleg met de sociale partners van het Fonds Sociale Maribel 330 en het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector. Dit rapport over de middelen Zorgpersoneelsfonds 2019 en 2020 is klaar en kan je hier raadplegen. 

Over welke budgettaire middelen gaat het weer precies? (Ref. p 3 rapport)

ZPF 2019

67.000.000,00

Ziekenhuizen en diensten voor thuisverpleging

59.000.000,00

Fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 330

42.131.234,63

Fonds sociale maribel van de overheidssector

16.868.765,37

Sector van de zelfstandige thuisverpleegkundigen

8.000.000,00

 

ZPF 2020

402.000.000,00

Sector van de zelfstandige thuisverpleegkundigen

48.000.000,00

Opleiding en mentoring

35.400.000,00

Fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 330

21.517.282,00

Fonds sociale maribel van de overheidssector

13.882.718,00

Sector van de thuisverpleging

17.484.697,00

Fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 330

17.091.125,00

Fonds sociale maribel van de overheidssector

393.572,00

Sector van de ziekenhuizen

301.115.303,00

Psychosociale ondersteuning van de werknemers van de ziekenhuizen

11.700.000,00

Bijkomende VTE en verbetering van de arbeidsomstandigheden

289.415.303,00Voor het jaar 2020 (ref. p 20 van het rapport) 
"De uitgaven van het jaar 2020 kunnen ook aangewend worden voor de financiering van de COVID-psychosociale begeleiding van het personeel in ziekenhuizen, de toekenning van de eenmalige aanmoedigingspremie in andere sectoren dan ziekenhuizen, mits hierover een unaniem sociaal akkoord wordt afgesloten, en specifieke lokale projecten die niet het onderwerp hebben kunnen zijn van een voorafgaand akkoord van de sociale dialoog, maar van een a posteriori akkoord van datzelfde lokale sociale overleg (artikel 3 , 3°)."

Vanaf het jaar 2021 (ref. p 20 van het rapport)
"De ontvangsten van het fonds worden tot een bedrag van 354 miljoen euro als volgt verdeeld (artikel 4, 2 ° en 3 °):
  • 10% van dit bedrag wordt, naar rato van het personeel, uitgedrukt in VTE, tewerkgesteld tijdens jaar x-2, toegewezen aan het sociaal fonds Maribel 330 en aan het sociaal fonds Maribel van de openbare sector voor de opleiding van het personeel en de begeleiding van verpleegkundigen in opleiding en verpleegkundigen;
  • het saldo van dit bedrag wordt verdeeld tussen het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen enerzijds en het Sociaal Fonds Maribel 330 en het Sociaal Fonds Maribel van de openbare sector met betrekking tot de thuiszorgsector en medische tehuizen anderzijds; naar het aantal personeelsleden, uitgedrukt in vte's, die in jaar X-2 naar evenredigheid tewerkgesteld waren in respectievelijk de ziekenhuissector, de thuiszorgsector en de verpleeghuizen; voor verenigingen die verpleegkundigen en/of zelfstandige artsen in dienst hebben, wordt gefinancierd uit het budget van 48 miljoen euro voor zelfstandigen;

Het deel van de middelen dat wordt toegewezen aan het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen, zal prioritair aangewend worden voor de financiering van de verhoging van de personeelsnorm, met gemiddeld één bijkomende vte, per zorgeenheid of per ziekenhuisfunctie, teneinde de verpleegkundige aanwezigheid aan het bed van de patiënt te verhogen. Deze vte laat toe de personeelsnorm in te vullen na schrapping van de hoofdverpleegkundige uit de financieringsnorm (artikel 3, 2°);

Via de begroting van de financiële middelen van de ziekenhuizen wordt een bedrag van 11,7 miljoen euro toegewezen aan de aanwerving van verplegend personeel binnen de ziekenhuizen waarmee de pilootprojecten “Zorgcentra na seksueel geweld” een contract hebben afgesloten, met het oog op het ondersteunen en voortzetten van de uitbouw van deze behandelcentra na seksueel geweld (artikel 4, 4°);

Het is de bedoeling om in 2021 in een koninklijk besluit ter uitvoering van de wet op het Zorgpersoneelfonds de modellen vast te leggen van de twee rapporten die de ziekenhuizen moeten bezorgen aan de FOD Volksgezondheid. Er zal ook opnieuw een nieuwe circulaire worden gepubliceerd om de betrokken instellingen goed te informeren over de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitgaven voor het scheppen van banen en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het verplegend personeel die ten laste van het Fonds kunnen komen. Het moet het ook mogelijk maken om de elementen met betrekking tot de lokale sociale dialoog, rapportering en evaluatie te specifiëren die wettelijk moeten worden nageleefd.

Daarnaast wordt in het kader van het lokaal sociaal overleg jaarlijks een inschatting gemaakt van het aantal zorgverleners en ondersteunend personeel per eenheid per ziekenhuis en de gevolgen aan het bed van de patiënt.

Ook in andere sectoren dan de ziekenhuizen zal jaarlijks een beoordeling plaatsvinden van het aantal zorgverleners en de gevolgen voor de zorg aan het bed.

Daarnaast is het de bedoeling dat de ongebruikte bedragen door de zorginstellingen worden bewaard om, in het kader van voorafgaand lokaal overleg, ad hoc maatregelen te nemen om de zorg aan het bed van patiënten te versterken. Deze bedragen dienen uiterlijk in het tweede jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben te zijn besteed, respectievelijk in 2022 en 2023."

Besluit (ref. p21 van het rapport)
"De verschillende sectoren maakten goed gebruik van de toegewezen middelen, zowel voor opleiding en mentoring als voor het scheppen van banen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van het verplegend personeel. Ondanks de late publicatie van de wet van 30 juni 2020 waardoor de budgetten ook laat ter beschikking werden gesteld van de verschillende instellingen en sectoren, bieden de structureel gemaakte middelen een antwoord op een reële nood in de zorgsector. De extra versterking die werd toegekend in een periode van bijzondere en moeilijke context die verband houdt met de gezondheidssituatie van het Covid-19-coronavirus, vormt een echte steun. In 2019 heeft het Zorgpersoneelfonds de creatie van iets meer dan 1.000 vte's mogelijk gemaakt; in 2020 heeft het Zorgpersoneelfonds bijna 4.500 vte gecreëerd."