Nieuws NVKVV
Terug

Locoregionale samenwerking

Adviesvraag aan FRZV


De voorliggende adviesvraag aan de Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen kadert in de hervorming van het ziekenhuislandschap, en dit met het oog op het stimuleren en bewerkstelligen van samenwerking binnen ziekenhuisnetwerken om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verhogen. De netwerken zijn hierbij niet het doel op zich, maar een instrument tot samenwerking.

Financiering stimulerende netwerken 
Dit implementatietraject moet leiden tot een netwerkbrede stapsgewijs uitgerolde financiering (met de nodige juridische aanpassingen) voor functies die momenteel in elk ziekenhuis {of in een meerderheid daarvan) aanwezig zijn, maar die zouden kunnen worden gebundeld.

Hieronder volgt een illustratieve lijst van de betrokken functies: 
 • sociale dienst G-bedden
 • sociale dienst
 • ziekenhuishygiëne, infectiebestrijding en -controle 
 • kwaliteit en veiligheid
 • klinische farmacie 
 • gegevensregistratie 
 • permanente vorming
 • multidisciplinair algologisch team
 • hemovigilantieteam 
 • coördinatiefunctie orgaandonatie 
 • voedingsteam
 • palliatieve functie mobiele equipe 
 • begeleider intreders en herintreders 
 • antibiocatherapiebeheer
 • medico-farmaceutisch comité
 • interculturele bemiddeling
 • ...

Het is de bedoeling de periode van juli 2021 tot juni 2022 in te zetten op de ontwikkeling van het implementatieplan. Doel van dit plan is om tegen eind 2022 ten minste drie functies op netwerkniveau te hebben geÏmplementeerd en tegen eind 2023 vijf functies. Dit zullen de minimumvoorwaarden vormen voor de handhaving van de bovengenoemde financiering.

De FRZV wordt derhalve verzocht advies uit te brengen over :
 • de lijst van functies waarmee rekening kan warden gehouden in het uitvoeringsplan van de verschillende netwerken
 • de functies die eventueel voorrang moeten krijgen en die een "short list" kunnen vormen
 • de monitoringsmodaliteiten, en eventuele ondersteuningsmodaliteiten, die moeten warden voorzien om de voortgang van de implementatieplannen binnen de verschillende netwerken en de uitvoering ervan te beoordelen.

De FRZV wordt verzocht zich uiterlijk op 15 september 2021 over deze vragen uit te spreken.

Financiering op netwerkniveau van zorgopdrachten
Hiernaast vragen we een grondige reflectie van de FRZV over mogelijke pistes van financiering van zorgopdrachten (oak buiten de hierboven vermelde functies) op netwerkniveau, zoals ook voorzien in het regeerakkoord.

De FRZV moet tegen eind 2021 een antwoord geven op volgende vragen:
 • Welke zorgprogramma's of diensten lenen zich op middellange termijn tot een financiering op netwerkniveau?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om dit in optimale omstandigheden te bewerkstellingen, rekening houdend dat het hierbij niet de bedoeling kan zijn meeruitgaven te creëren, maar waarbij wel nagedacht kan worden aan budgetgarantie of financieringsmethodes die samenwerking stimuleren.
 • Wat is realistisch om door te voeren in alle netwerken, wat moeten we laten aan de vrije keuze van de netwerken?

Wat doet het NVKVV voor verpleegkundigen? 
Het NVKVV start volgende week een projectgroep onder leiding van de vertegenwoordiger voor het NVKVV en de AUVB in de FRZV waar alle leden van de werkgroepen en regionale netwerken NVKVV kunnen aan deelnemen. Via deze houdt ze vinger aan de pols in de FRZV en zorgt ze ervoor dat het werkveld aan zich betrokken is en inspraak heeft.