Nieuws NVKVV
Terug

Gedetailleerd rapport verpleegkundigen op de arbeidsmarkt

En dat van 2004 tot 2018

De Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, de Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening, de DG Gezondheidszorg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceren samen een gedetailleerd rapport over de evolutie van het beroep als verpleegkundige en zorgkundigen gedurende 15 opeenvolgende jaren.

Het is een lijvig document waarin gedetailleerd alle verpleegkundigen op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteit, beroepsstatus, enzovoort. De beschikbare data werd onderverdeeld in 3 analysegroepen:
  • Beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen (Licensed to Pratice): deze groep is in het bezit van een diploma verpleegkundige
  • Beroepsbeoefenaars met een activiteit als loontrekkende of zelfstandige (Professionally Active)
  • Beroepsbeoefenaars actief in de gezondheidszorg als verpleegkundige (Practising)
Daarnaast werd ook gekeken naar het aantal verpleegkundigen dat voltijds in dienst is en naar de geboekte prestaties van zelfstandige verpleegkundigen. Een snelle blik op de resultaten van het rapport.

Licensed to practice

In 2018 lag het aantal in deze beroepscategorie op 214.325 personen, waarvan 126.916 in Vlaanderen. Hiervan heeft 3 % niet de Belgische nationaliteit. Het aantal vrouwen ligt op 86 %.

Professionally active

De Belgische arbeidsmarkt telt in 2018 zo’n 148.782 verpleegkundigen die beroepsactief zijn. Daarvan maken 91.431 verpleegkundigen deel uit van de Vlaamse Gemeenschap. 81 % van de actieve verpleegkundigen werkte als loontrekkende, 11 % werkte als zelfstandige en 8 % combineerde een activiteit als loontrekkende met een activiteit als zelfstandige. 

Practising

Het aantal verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg bedraagt 126.496, waarvan 76.727 in de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg is gelijk verdeeld per leeftijdscategorie. Verpleegkundigen die uitsluitend een activiteit als werknemer uitoefenen, vertegenwoordigen 81 %, verpleegkundigen die een zelfstandige activiteit uitoefenen 10 % en verpleegkundigen met een gemengd statuut 9 %.

Het aantal verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg in België steeg tussen 2004 en 2018 met 32 %: van 95.718 naar 126.496. Opvallend is de stijging van het aantal 55-plussers. Dat steeg van 5 % naar 19 %. De leeftijdscategorie 50-54 toont een verdubbeling over de beschouwde periode. Voor de leeftijdscategorie 55-59 jaar is dit zelfs een verviervoudiging. 

Het rapport concludeert dat de toename van het aantal verpleegkundigen vooral te wijten is aan het langer actief blijven op de arbeidsmarkt. Het volledige rapport, de methodiek en de grafieken vind je hier