Nieuws NVKVV
Terug

HOST projecten van de FOD Volksgezondheid

WIN vraagt vertegenwoordiging

Aanleiding
In 2021 werd het initiatief tot proefprojecten gelanceerd door de Federale Overheid om een multidisciplinair team in te voeren met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s genaamd ‘Hospital Outbreak Support Team’ HOST. Dit HOST team moet bijdragen aan (1) de versterking van de infectiepreventie en –controle (Infection Prevention & Control – IPC), (2) een beter gebruik van infectiewerende middelen (Antimicrobial stewardship –AMS)  en (3) de klinische farmacie i.v.m. infectiologie. 

De proefprojecten beogen de ontwikkeling in het kader van IPC en AMS van:
  • Een samenwerking tussen ziekenhuizen en wederzijdse uitwisseling van activiteiten en middelen die zo doeltreffender gebruikt worden op supra-institutioneel niveau
  • Een transversale en transmurale aanpak uitgebouwd in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden die het mogelijk maakt de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen van de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg  


Begeleidingscomité
De opvolging en evaluatie van alle HOST-projecten worden uitgevoerd door een begeleidingscomité dat samenkomt binnen de FOD. Het is samengeteld uit:
  • Vertegenwoordigers uit BAPCOC 
  • Vertegenwoordiger bevoegde minister Volksgezondheid en vertegenwoordigers uit Gewesten en Gemeenschappen 
  • Vertegenwoordigers uit de Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen 
  • Vertegenwoordigers Sciensano
  • Vertegenwoordigers uit beroepsorganisaties, waarbij ook het NVKVV, werkgroep infectiebeheersing WIN en ABIHH samen aan de FOD de vraag hebben gesteld vertegenwoordigd te kunnen zijn

De werkgroep WIN en ABIHH volgen de evoluties voor jou op de voet!