Alle
Terug

Digitale studiedag Ethiek 29.9.2021- Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Ethiek

Dinsdag 28 september 2021


DIGITAAL

Vanaf 5 oktober beschikbaar op digitaal platform.


Laat een goede crisis nooit onbenut

Ethiek in jouw instelling

 

Verwelkoming werkgroep Praktische Ethiek NVKVV

Inleiding: dagvoorzitter, dhr. J. Libbrecht, PhD, coördinator van de werkgroep Praktische Ethiek,  docent Ethiek Departement Gezondheidszorg, Erasmushogeschool Brussel

Never waste a good crisis” was een bekende quote van Winston Churchil die we ook haar plaats kunnen geven in de sanitaire crisis waarmee wij al gedurende meer dan een jaar worden geconfronteerd. Wat kunnen we hieruit leren? 


Als er al iets is dat gedurende het laatste jaar onmiskenbaar en prominent aanwezig was dan is dit wel de ethische geladenheid van onze zorg en zorgverstrekking. Wanneer we uitgenodigd worden om na te denken over wie al dan niet recht heeft op een intensieve zorg bed, wanneer zorgverstrekkers zien dat mensen alleen sterven, zonder afscheid te kunnen nemen van hun naasten en ouderen misschien best niet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan zijn dit één voor één situaties met een zware ethische lading. 


Het wordt dus dringend tijd dat we nadenken over de plaats die we ethiek geven in onze zorg en vooral in onze instellingen: ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg. 


 

Gedurende de ethiek dag gaan we hier dieper op in met zowel meer theoretische bijdragen en de voormiddag als interactieve sessies in de namiddag. Hoe kijkt de (Vlaamse) overheid hier tegenaan? En kwaliteitssystemen? Of de academische wereld?


Programma:

Luc Van Gorp – Mensenmaat – Een pleidooi voor imperfectie


Wie zal er na Covid 19 voor mij zorgen?

“Ik ben hoopvol. Ik heb de sterke indruk dat er een omwenteling op til is. Zorgverleners beginnen te vatten van waaruit echte zorg ontstaat. Ook hier kan de Covid -19-crisis voor de finale zet zorgen.”

De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat de wijze waarom wij het leven vorm geven niet bestand is voor het voortbestaan van onze planeet. Elke mens streeft naar een gezond, gelukkig en zinvol bestaan. Voor ziekte, verdriet, lijden en pijn lijkt er geen plaats meer te zijn. Wij streven naar perfectie, daar waar elke mens fundamenteel imperfect is.

De mens heeft zelf de omstandigheden gecreëerd  die het hem moeilijk maken. Ergens onderweg is het fout gelopen in de manier waarop we de samenleving vormgegeven hebben, waardoor de mens meer en meer vervreemd is van de omgeving en waarin hij functioneert. Dit zien we ook in onze manier waarop wij omgaan met ‘gezondheid’ en ziekte. Wij moeten onze manier van lineaire werken, leven radicaal omgooien naar een circulaire manier van weken, leven en zijn. Het zal leiden tot grote gezondheid en de mens echt op zijn menselijke waarde schatten. Hoe gaan we dit doen?

De volmaakte mens of samenleving is een utopie. Ik wil op zoek gaan naar de herontdekking van de mens. Daarbij vormt authentiek geconnecteerd zijn een fundamenteel puzzelstuk van een circulaire mens en samenleving. Het zal alvast bijdragen tot meer levenskwaliteit voor iedereen.


Prof. Axel Liégeois – Stafmedewerker Ethiek Broeders van Liefde

Ethiek in jouw instelling.


In deze bijdrage worden twee trajecten voorgesteld om ethiek in een voorziening gestalte te geven. Een eerste traject is de werking van commissies of werkgroepen ethiek: deze formuleren adviezen voor de zorg en organiseren ethische vorming voor medewerkers. Een tweede traject is ethisch overleg of moreel beraad op de werkvloer: zorgverleners reflecteren over een ethisch probleem aan de hand van een ethische methodiek. Beide trajecten vullen elkaar aan. Ze kunnen pas gerealiseerd als een medewerker daarvoor is aangesteld en de nodige middelen ter beschikking zijn.Guus Timmerman – Stichting Presentie Nederland

Relationeel werken

Presentie is een manier van mensen benaderen die sterk relationeel van aard is. Als je voor iemand iets wilt betekenen, dan moet je eerst mét iemand willen zijn. Alleen wanneer je je als professional met aandacht en toewijding op de ander betrekt, kun je leren snappen wie de ander is, waar het in diens leven over gaat, wat er voor hem of haar op het spel staat. En leer je snappen wie je zelf bent en waar jouw mogelijkheden en grenzen liggen. En dan kun je gezamenlijk uitzoeken wie je in die relatie voor elkaar zou kunnen zijn en wat jij als professional zou kunnen doen en wat je juist moet laten. En daarbij gebruik je al je vakkennis. Het is niet zo dat je je vak vergeet. Maar je gebruikt al je professionele weten en kunnen en aanvoelen op geleide van de relatie die je met de ander hebt. Relationeel werken vraagt de tijd nemen om te ontdekken wat je te doen hebt. En scheelt tijd omdat het niet-passende zorg voorkomt, doorbehandelen intoomt en het in stand houden van behoeftigheid indamt. Op die manier werken vraagt iets van de professional zelf, van diens leidinggevende, van de organisatie, van de manier waarop kwaliteit wordt bevorderd en verantwoording wordt afgelegd, enzovoort. De Coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk relationeel werken is en hoe gemakkelijk dat terzijde wordt geschoven.
Praktische informatie
Na de inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.